Õppeleping

MACTE KEELTEKOOLI ÕPPELEPING
Macte Keeltekool, registrikood 80564981(edaspidi Kool), direktori Svetlana Šiškina isikus, ühelt poolt ja õpilase seaduslik esindaja (edaspidi Esindaja) teiselt poolt (edaspidi koos nimetatud Pooled), leppisid kokku alljärgnevas: 

1. LEPINGU OBJEKT
Kool kohustub 2019/2020 õppeaastal andma heatasemelist võõrkeelealast koolitust vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavale, tunniplaanile ja vastava grupi tasemele ja õppemahule ning Esindaja kohustub selle eest käesolevas lepingus (edaspidi „Leping“) sätestatud korras tasuma.

2. ÕPPETÖÖ
2.1. Õppetöö algab septembris 2019 a.
2.2. Õppetunnid toimuvad õppetöö tunniplaani alusel, 2 korda nädalas.
2.3. Õppetöö mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit koolides ja 30 minutit lasteaedades.
2.4. Õppetöö ei toimu talve koolivaheajal (23.12.2019 a. – 05.01.2020 a.). Suvel üldjuhul õppetööd ei toimu, kui pole kokku lepitud teisiti.
2.5. Õppetöö toimub aadressil Puru tee 38, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa ning teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides.

3. ÕPPEMAKS
3.1. Õppemaksu arvestamise kord
3.1.1. Õppemaksu arvestatakse kuude kaupa.
3.1.2. Õppemaksu suurus on 35 eurot kuus koolides ja 29 eurot kuus lasteaedades.
3.1.3. Õppemaks ei sisalda õppematerjalide (töövihikute jms) maksumust.
3.1.4. Kooli õppemaksu suurust ei või tõsta kahe õppeaasta vahel rohkem kui kümme (10) protsenti.
3.1.5. Esindajal on õigus taotleda õppemaksu 10%-st stsoodustust järgmistel juhtudel:
• koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps;
• perel on majanduslikud raskused;
• laps elab lastekodus.
3.1.6. Soodustuse saamiseks esitab Esindaja Kooli direktorile motiveeritud taotluse.
3.1.7. Õppemaksust vabastamise või mittevabastamise otsuse võtab vastu Kooli direktor.

4. ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD
4.1. Esindaja on kohustatud käesolevast Lepingust tulenevad rahalised kohustused tasuma 25.-ks kuupäevaks jooksva õppekuu eest MTÜ Macte Keeltekool panga arveldusarvele (EE 59 2200 2210 7214 2157).
4.2. Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida õpilase nimi, kelle eest õppemaks tasutakse. Kool ei vastuta mittenõuetekohaselt vormistatud õppemaksu maksete poolt põhjustatud arusaamatuste eest.
4.3. Haiguse tõttu õppetegevusest puudumise korral vabastatakse õpilane kalendrikuu poolest õppemaksu kohustusest juhul, kui õpilase puudumine ületab 20 järjestikust päeva kalendrikuus ja Esindaja esitab puudutud perioodi kohta avalduse. Teine pool õppemaksust, kuulub tasumisele kogu õppeperioodi vältel.
4.4. Õpilase puudumine tundidest ei vabasta Esindajat õppemaksu maksmise kohustusest.
4.5. Õppemaksu ei tagastata, kui Leping lõpetatakse Esindaja algatusel või õpilase süül seoses Lepingu rikkumisega.

5. LEPINGU KEHTIVUS
5.1 Leping on koostatud elektrooniliselt Esindaja poolt.
5.2 Õppija registreerimisleht moodustab Lepingu lahutamatu osa.
5.3 Leping jõustub esitamise hetkest ja kehtib kuni koolituse lõpuni.
5.4 Lepingut on mõlemal poolel õigus lõpetada teatades sellest kirjalikult (macteou@gmail.com) 14 päeva ette.
5.5 Lepingu lõppemine ei vabasta pooli Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

6. LÕPPSÄTTED
6.1 Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.
6.2 Käesolevas lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.
6.3 Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda kohtusse.