Õppeleping

MACTE KEELTEKOOLI ÕPPELEPING

Macte Keeltekool, registrikood 12803649 (edaspidi Kool), direktori Svetlana Šiškina isikus, ühelt poolt ja õpilase seaduslik esindaja (edaspidi Esindaja) teiselt poolt (edaspidi koos nimetatud Pooled), leppisid kokku alljärgnevas:

 1. LEPINGU OBJEKT
  Kool kohustub 2016/2017 õppeaastal andma heatasemelist võõrkeelealast koolitust vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavale, tunniplaanile ja vastava grupi tasemele ja õppemahule ning Esindaja kohustub selle eest käesolevas lepingus (edaspidi „Leping“) sätestatud korras tasuma.
 1. ÕPPETÖÖ
  2.1. Õppetöö algab septembris 2016 a.
  2.2. Õppetunnid toimuvad õppetöö tunniplaani alusel, 2 korda nädalas.
  2.3. Õppetöö mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit koolides ja 30 minutit lasteaedades.
  2.4. Õppetöö ei toimu koolivaheaegadel. Suvel üldjuhul õppetööd ei toimu, kui pole kokku lepitud teisiti.
  2.5. Õppetöö toimub aadressil Puru tee 38, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa ning teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides.
 1. ÕPPEMAKS
  3.1. Õppemaksu arvestamise kord
  3.1.1. Õppemaksu arvestatakse kuude kaupa.
  3.1.2. Õppemaksu suurus on 29 eurot kuus koolides ja 25 eurot kuus lasteaedades. Inglise keele kursuste hind gümnaasiumiastmes on 64 eurot (16 ak.t.).
  3.1.3. Õppemaks ei sisalda õppematerjalide (töövihikute jms) maksumust.
  3.1.4. Kooli õppemaksu suurust ei või tõsta kahe õppeaasta vahel rohkem kui kümme (10) protsenti.
  3.1.5. Esindajal on õigus taotleda õppemaksu 10%-st stsoodustust järgmistel juhtudel:
  • koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps;
  • perel on majanduslikud raskused;
  • laps elab lastekodus.
  3.1.6. Soodustuse saamiseks esitab Esindaja Kooli direktorile motiveeritud taotluse.
  3.1.7. Õppemaksust vabastamise või mittevabastamise otsuse võtab vastu Kooli direktor.
 1. ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD
  4.1. Esindaja on kohustatud käesolevast Lepingust tulenevad rahalised kohustused tasuma 10.-ks kuupäevaks jooksva õppekuu eest Macte OÜ panga arveldusarvele (EE 09 2200 2210 6254 2482).
  4.2. Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida õpilase nimi, kelle eest õppemaks tasutakse. Kool ei vastuta mittenõuetekohaselt vormistatud õppemaksu maksete poolt põhjustatud arusaamatuste eest.
  4.3. Haiguse tõttu õppetegevusest puudumise korral vabastatakse õpilane kalendrikuu poolest õppemaksu kohustusest juhul, kui õpilase puudumine ületab 20 järjestikust päeva kalendrikuus ja õpilane esitab puudutud perioodi kohta arstitõendi. Teine pool õppemaksust, kuulub tasumisele kogu õppeperioodi vältel.
  4.4. Õpilase puudumine tundidest ei vabasta Esindajat õppemaksu maksmise kohustusest.
  4.5. Õppemaksu ei tagastata, kui Leping lõpetatakse Esindaja algatusel või õpilase süül seoses Lepingu rikkumisega.
 1. LEPINGU KEHTIVUS
  5.1 Leping on koostatud elektrooniliselt Esindaja poolt.
  5.2 Õppija registreerimisleht moodustab Lepingu lahutamatu osa.
  5.3 Leping jõustub esitamise hetkest ja kehtib kuni koolituse lõpuni.
  5.4 Lepingut on mõlemal poolel õigus lõpetada teatades sellest kirjalikult (info@macte.ee) 14 päeva ette.
  5.5 Lepingu lõppemine ei vabasta pooli Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.
 1. LÕPPSÄTTED
  6.1 Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.
  6.2 Käesolevas lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.
  6.3 Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda kohtusse.